THANH THANH

 • Tên thật: Lê Xuân Nhuận
 • Ngày sinh: 02 tháng 1 năm 1930
 • Quê cha: Hà-Nội
 • Quê mẹ: Huế
 • Bút-danh: Thanh-Thanh (thơ), Kiều-Ngọc (văn), Nguyệt-Cầm (kịch), Người Thơ (bình+luận văn-học), Tú Ngông (trào-phúng), Lê Chân-Nhân (biên-khảo thời-sự), Đức Cố Lê (biên-khảo tâm-linh), v.v...
 • Trú-quán: California, Hoa-Kỳ
 • Quá-khứ: Chủ-trương thi+văn-đoàn và nhà xuất-bản “Xây-Dựng”, ấn-hành nhiều đặc-san, tuyển-tập thơ, tập thơ, tập truyện ngắn, cho mình và nhiều nam+nữ thi+văn-hữu Bắc Trung Nam, mà kết-quả là được “Đại-Hội Văn-Hóa Toàn-Quốc” duy-nhất (tổ-chức tại Sài-Gòn, vào ngày 11 tháng 1 năm 1957), công-nhận là một cành trong Cây Đa Văn-Hiến Việt-Nam.
 • Hội-viên Văn Bút Quốc-Tế (Mỹ-thoại, Hoa-Kỳ)
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Về Vùng Chiến-Tuyến (hồi-ký) 1996
 • Cơn Ác-Mộng (thơ) 1998
 • Cảnh-Sát-Hóa: quốc-sách yểu-tử của Việt-Nam Cộng-Hòa (hồi-ký) 2002, tái-bản 2003, 2006
 • Poems by Selected Vietnamese (thơ tiếng Anh) 2005
 • Các bài thơ tiếng Anh (trong hơn 30 tuyển-tập thơ tiếng Anh của Mỹ và Anh) 1992-2010
 • Hận Nghìn Thu (kịch thơ giả-tưởng) 1944-1945
 • Dòng Thác Lũ (kịch thơ xã-hội) 1947
 • Lã Gia (kịch thơ dã-sử) 1947
 • Ánh Trời Mai (thơ) – 1948, tái-bản 1949, tập mới 1950, tái-bản 1954
 • Hồ Quý Ly (kịch thơ dã-sử) 1948
 • Tiếng Trẻ Khóc (kịch thơ xã-hội) 1948
 • Thằng Con Trai (kịch văn xã-hội) 1949
 • Nhạc Ngày Xanh (tuyển-tập thơ) 1951
 • Kiếm Xuân Thu (thơ) 1952
 • Quán Bên Sông (kịch thơ dã-sử) 1952
 • Ông Ba Kẹ (kịch thơ dã-sử) 1953
 • Lão Ăn Mày (kịch thơ xã-hội) 1954
 • Gươm Chính-Nghĩa (kịch thơ dã-sử) 1954-1959
 • Tuần Trăng Mật (thơ) 1959
 • Với Thượng-Đế (thơ) 1964
 • Ray-Rứt (tập truyện ngắn) 1964, v.v...
 • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  CHIỀU QUEN-THUỘC HẠNH-PHÚC NẮNG THƯỢNG THÀNH BỤI ÐẤT VÀ HƯ-VÔ