NGÂN HÀ

  • Sanh năm 1948 tại Việt nam
  • Thập niên 1960: Trung học Chu văn An- Sài gòn - Thập niên 1970: Đại học Khoa học- Sài gòn - Thập niên 1980: Tốt nghiệp Đại học S.C.U Medicine ( USA)-

    SINH HOẠT VĂN HÓA

  • Giảng huấn các lớp giáo lý Công giáo cho người lớn và các dự tòng
  • Hướng dẫn các lớp giáo lý Chuẩn bị Hôn nhân
  • Chủ bút tập san Tinh thần - Tổng giáo phận Vancouver.


  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRONG VIỆT VĂN MỚI