THANH THANH

 • Tên thật: Lê Xuân Nhuận
 • Ngày sinh: 02/01/1930
 • Nơi sinh: Huế
 • Bút-danh đã dùng: Thanh-Thanh (thơ), Kiều-Ngọc (văn xuôi), Nguyệt-Cầm (kịch), Người Thơ (bình-luận), Tú Ngông (trào-phúng), Lê Chân-Nhân (sưu-tầm), Đức-Cố Lê (biên-khảo), v.v…
 • Nơi ở hiện-tại: Thành-Phố Alameda, CA, USA
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Ánh Trời Mai (thơ, 1949);
 • Hồ Quý-Ly (kịch thơ, 1950);
 • Thằng Con Trai (kịch văn, 1950);
 • Ánh Trời Mai (thơ, tập mới, 1951);
 • Kiếm Xuân Thu (thơ, 1951);
 • Nhạc Ngày Xanh (thơ, 1952);
 • Quán Bên Sông (kịch thơ, 1953);
 • Gươm Chính-Nghĩa (kịch thơ, 1955);
 • Tuần Trăng Mật (thơ, 1960);
 • Với Thượng Đế (thơ, 1964);
 • Ray Rứt (truyện ngắn, 1965);
 • Về Vùng Chiến-Tuyến (hồi-ký, 1996);
 • Cơn Ác-Mộng (thơ, 1998);
 • "Cảnh-Sát-Hoá" (hồi-ký);
 • Poems by Selected Vietnamese (thơ tiếng Anh,);
 • Thanh-Thanh 70 Năm Làm Thơ (thơ, 2012);
 • Biến-Loạn Miền Trung (hồi-ký, 2012);
 • Vietnamese Choice Poems (thơ tiếng Anh, 2013);  
 • Dragon & Fairy in Poetry (thơ tiếng Anh, 2021);
 • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  THƠ & THƠ CHUYỂN NGỮ

 • TEACHING MY GROWING CHILD 
 • WHEN I HAVE DIED 
 •  LÁ THƯ VỀ HUẾ
 • THE DUST SPECK IN MY HEART
 • MY MOTHER
 • THE DAYS DAD GOT IMPRISONED
 • TÂM SỰ CÙNG EM TRAI
 • THIS PLACE TO MISS AND LOVE
 • LỆ-CHÂU
 • A SENTENCE
 • THIS PLACE TO MISS AND LOVE
 • EM BÉ LÊN SÁU TUỔI THE SIX-YEAR-OLD GIRL
 •  ĐIỂM TRANG
 •  MY OLD AGE
 •  WRITING TO BEGIN A NEW YEAR
 •  TÚY CA
 • ONE YEAR HAS PASSED
 • TO MISSISSIPPI
 • YOUR BIRTHDAY, CHRISTMASTIDE
 • TRÁI CẤM THE FORBIDDEN FRUIT
 • JUST CAUSE CHÍNH-NGHĨA
 • I AM SO LUCKY TÔI MAY MẮN
 • MỘT CÕI XA NGƯỜI A WORLD AWAY
 • VÀO THU  INTO AUTUMN
 • HỒN THƠ THEO GIÓ - MY INSPIRATION WITH THE WIND
 • THE RAIN
 • FAMILIAR QUEN THUỘC
 • DAD’S MERIT IS LIKE MT. EVEREST
 • IT HAS NEVER BEEN SO SAD
 • CÚC CỐ NHÂN   
 • MY CANDLE
 • LỆ-CHÂU
 • THE YELLOW FLOWERS VALLEY
 • HẠNH-PHÚC
 • ONE YEAR HAS PASSED
 • YOUR BIRTHDAY, CHRISTMASTIDE
 • QUEN-THUỘC
 • CHIỀU
 • HẠNH-PHÚC
 • LOVE ME
 • FLOOD DRIFTED MOM'S GRAVE
 •  OLD CHRYSANTHEMUM
 • LOVE ME
 • A WORLD AWAY - MỘT CÕI XA NGƯỜI
 • VĂN & TRUYỆN

 • BÁC-SĨ HÀ THÚC NHƠN VÀ QUÂN-Y-VIỆN NGUYỄN-HUỆ
 • HUYNH-TRƯỞNG NGUYỄN MÂU
 • BỤI ÐẤT VÀ HƯ-VÔ