THANH THANH

 • Tên thật: Lê Xuân Nhuận
 • Ngày sinh: 02/01/1930
 • Nơi sinh: Huế
 • Bút-danh đã dùng: Thanh-Thanh (thơ), Kiều-Ngọc (văn xuôi), Nguyệt-Cầm (kịch), Người Thơ (bình-luận), Tú Ngông (trào-phúng), Lê Chân-Nhân (sưu-tầm), Đức-Cố Lê (biên-khảo), v.v…
 • Nơi ở hiện-tại: Thành-Phố Alameda, CA, USA
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Ánh Trời Mai (thơ, 1949);
 • Hồ Quý-Ly (kịch thơ, 1950);
 • Thằng Con Trai (kịch văn, 1950);
 • Ánh Trời Mai (thơ, tập mới, 1951);
 • Kiếm Xuân Thu (thơ, 1951);
 • Nhạc Ngày Xanh (thơ, 1952);
 • Quán Bên Sông (kịch thơ, 1953);
 • Gươm Chính-Nghĩa (kịch thơ, 1955);
 • Tuần Trăng Mật (thơ, 1960);
 • Với Thượng Đế (thơ, 1964);
 • Ray Rứt (truyện ngắn, 1965);
 • Về Vùng Chiến-Tuyến (hồi-ký, 1996);
 • Cơn Ác-Mộng (thơ, 1998);
 • "Cảnh-Sát-Hoá" (hồi-ký);
 • Poems by Selected Vietnamese (thơ tiếng Anh,);
 • Thanh-Thanh 70 Năm Làm Thơ (thơ, 2012);
 • Biến-Loạn Miền Trung (hồi-ký, 2012);
 • Vietnamese Choice Poems (thơ tiếng Anh, 2013);  
 • Dragon & Fairy in Poetry (thơ tiếng Anh, 2021);
 • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI