MINH TRIẾT

  • Họ Tên thật    Nguyễn Minh Triết 
  • Bút danh     Minh Triết 
  • Năm sinh     20 / 11 / 1951
  • Quê quán     TX An Nhơn Bình Định 
  • Nghề nghiệp Hưu
  • Cựu HS Cường Đễ Qui Nhơn BĐ