LÝ THANH

  • Tên thực là Nguyễn Giang
  • Sinh năm 1972
  • Quê gốc: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
  • Tốt nghiệp : Đại học Tổng hợp (Luật khoa) Varsawa (Ba Lan)
  • Hiện là : Nhà báo tại London - Anh Quốc.
  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRONG VIỆT VĂN MỚI