Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


TRỞ BẤC

Một đời nương bóng biển
Nghe sóng thủ thỉ buồn
Mặn chát lòng như thể
Gió bấc cồn cào hơn.

ĐỢI

Mây dạt trời cố xứ
Mới biết đến chạp rồi
Ai chờ ai- mãi đợi
Rót cạn ngậm ngùi thôi.

SÓNG MÃI XÔ BỜ

Hỏi mình như bao thuở
Mà ngóng phía khơi xa
Có chân trời lưu lạc
Thao thức sóng quê nhà.VVM.07.1.2022