THÁI DỊCH LÝ ĐÔNG A

 • Lý Đông A là một triết gia, học giả và cách mạng, chính trị gia Việt Nam.
 • Tên thật là Nguyễn Hữu Thanh, sinh năm 1920 hoặc 1921 tại làng Yên Ðổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 • Ngày 1 tháng 1 năm 1943, Lý Ðông A thành lập và làm tổng thư ký Đại Việt Duy dân Cách mệnh Đảng đấu tranh chống Pháp.
 • Người đặt căn bản cho triết lý Chủ nghĩa Duy dân với những tư tưởng vào thời kỳ này vượt thời gian và vô cùng thực tế với tình thế của nước Việt Nam hiện tại.
 • Nhà cách mạng Lý Đông A mất tại Bến Chương thuộc xã Hiền Lương - Mai Đà vào năm 1947
 • Ông đã để lại những tác phẩm như :
  - Huyết hoa - Ðạo trường ngâm - Chu tri lục - Duy nhân cương thường - Thiết giáo phương pháp - Chìa khóa thắng nghĩa - Việt sử thông luận • ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART
  Dân Tộc Căn Bản Lập Trường VIỆT SỬ THÔNG LUẬN (1) VIỆT SỬ THÔNG LUẬN (2) VIỆT SỬ THÔNG LUẬN (KẾT) CHU TRI LỤC - CHÍN VẤN ĐỀ THẾ GIỚI Châm Ngôn CHU TRI LỤC - CƯƠNG LĨNH 2 ĐƯỜNG SỐNG VIỆT Huyết Hoa - thơ Chính Khí Việt