Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      T H A O T Ú N G

khi hai đồng tử gặp nhau
thơ láo liên
thi sĩ
mặt ngố

việt dã thơ
đoàn tàu lố nhố
còi dã man
cố đuổi kịp di động rừng

tất tả tất tả
hai bên đường cỏ tranh
ngã
rạp
nước
chặn đầu một ống cống

3 tháng mười, 2021VVM.17.10.2021