NGUYỄN HOÀNG TRUNG

  • Sinh năm 1952 tại Quảng Ngãi.
  • Cựu học sinh trường Trần Quốc Tuấn .
  • Cựu sinh viên Đại Học Vạn Hạnh.
  • Có một số thơ đăng tải trong tạp chí Văn (trước 1975).
  • Hiện tại làm nông tại Võ Xu - Bình Thuận Việt Nam .
  • Thi sĩ của tình yêu duy nhất cho một người con gái.
  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI