Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

THI NHÂN

Ức Trai viết cáo “Bình Ngô”
Bởi đau nhân thế Nguyễn Du viết “Kiều”
Không cam phận mỏng cánh bèo
Xuân Hương bợt, lỡm bao nhiêu “dê”, “lừa”
Tam Nguyên treo ấn làm thơ
Lấp sông, bác Tú còn mơ “gọi đò”
Nổi chìm kiếp sống phù du
Tản Đà khắc khoải đợi chờ “nước non” ...
Dẫu ai mất, dẫu ai còn
Bia đời mãi tạc nét son không nhoà !
Thi nhân lấy máu trồng hoa
Đem dâng tim óc xây nhà, dựng quê ...
Có nề chi, có luỵ chi ?
Trang thơ hiện hữu đường đi thác ghềnh !

2/2004
*Tên các thi nhân lần lượt qua các câu thơ: Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương, Nguyễn Khắc Hiếu)VVM.06.02.2024.