Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


  
NÓI VỚI DÒNG MISSISSIPPI

  ngươi trôi tới đây từ phương bắc
ta giạt về đây từ phương đông
ta với ngươi cùng nhau trôi giạt
đời ta buồn, đời ngươi buồn không ?

                    ngươi buồn ư ? sao còn chảy xiết ? 
càng đi xa, ngươi càng rộng sâu
ta buồn quá, ngó ngươi chóng mặt 
ngàn trùng quê ― nhớ ― ta cúi đầu

                    đường ngươi đi phù sa rải khắp
sông xa quê sông biết nuôi người
đường ta đi tha phương cầu thực  
muốn nuôi mình mà hết niềm vui

  quê ta có sông Thu không cầu danh
cũng biết nuôi người và thương mình
cả đời ta ước như sông ấy
chảy giữa tình yêu chảy quẩn quanh 

  vậy mà ta một ngày ra đi
tới đây là đã biệt đường về
càng xa nguồn sông càng ngầu đục
chỉ khổ dòng trong thuở trước kia

  ta với ngươi cách quê đều xa
đáng khi tâm sự phải sa đà
ngươi chẳng buồn chi ngươi chảy xiết
bỏ trời lưu lạc một mình ta...    


     HOÀNG LỘC
   
TO MISSISSIPPI

   You have flowed down here from the North;
Like you, I have drifted over here from the East.
We’ve been similar in our leeway thenceforth;
My life is melancholy, is yours too, at least?

Do you grieve? Why are you still running fast?
The farther you reach the wider/deeper you grow.
I am so sad, dizzy looking at you rushing past;
Missing my far native land I bow my head low.

Along your path everywhere alluvium giving,
Away from source a river knows to nourish Man,
While my blind alley is in search of a living,
Wanting to feed myself with joy hardly I can.

Back home, I have the modest Thu Stream
Which also knows to nurse people and self-love.
All my life to be like that dear river I dream
To flow among Love, round and round to rove.

Nevertheless, adieu to my country! So fervid
Up to this place, my return seems a blindfold.
The farther from its origin it gets more turbid:
Distraught with disgrace ― Oh! pure flow of old!

You and me, we both are away from source:
We should have exchanged feelings all night.
Without worry, you continue your swift course,
Leaving me  all solitary in exile in this plight!           

Translation by 


VVM.08.01.2024.