Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


HƯƠNG TỪ TỎA NGÁT

Đời người bao khổ nạn
Trải biết mấy xuân thu
Nhân sinh lắm mê mờ
Không biết đâu đường sáng

Tham sân si tam nạn
Không rộng đức hiếu sinh
Không thế thái nhân tình
Gieo đau thương thù hận

Vì không nghe lời pháp
Vì tâm không có đạo
Đức Phật Ngài hiện thế
Soi ánh sáng đường tu

Kính mừng ngày Đản sanh
Đóa sen dâng cúng Phật
Hương từ bi ngào ngạt
Tỏa ngát khắp muôn phương.

HAIKU MÙA PHẬT ĐẢN

Phật pháp tỏa rạng ngời
Chiếu sáng khắp rừng mê
Tỏ đôi bờ hư thực.

Hạt thiện tâm
Nương theo cánh gió
Gieo mầm từ bi
Âm ngữ không lời
Tiếng vọng không âm
OM