NGUYỄN TƯỜNG THIẾT

 • Sinh năm 1940 tại Hà Nội.
 • Con út nhà văn Nhất Linh.
 • Cử Nhân Khoa Học tại Đại Học Sài Gòn.
 • Trước 1975 là giáo sư Toán Lý Hóa. Phụ trách nhà xuất bản Phượng Giang năm 1973.
 • Qua Mỹ năm 1975, làm chuyên viên hóa chất tại tiểu bang Washington. Về hưu tháng 5/06.
 • Cộng tác với Thế Kỷ 21 từ năm 2002.
 • Tác phẩm đầu tay:
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Hồi ký Nhất Linh Cha Tôi xuất bản tháng 7/2006, đúng 100 năm ngày sinh của Nhất Linh.


 • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  VĂN - TRUYỆN

 • MỘT TRĂM NGỌN NẾN
 • TUYẾN  ĐƯỜNG  GA  ẤM  THƯỢNG
 • SÔNG MÃ ÊM ĐỀM