ĐỖ THÀNH

  • Hiện sống tại Sacramento Hoa Kỳ  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

    NƯỚC VIỆT CỦA VIỆT VƯƠNG CÂU TIỄN VÀ MÂN NGỮ BÁCH VIỆT SỬ : NHỮNG LỚP BỤI MỜ CỦA LỊCH SỬ (1) BÁCH VIỆT SỬ : NHỮNG LỚP BỤI MỜ CỦA LỊCH SỬ (2) BÁCH VIỆT SỬ : NHỮNG LỚP BỤI MỜ CỦA LỊCH SỬ (3) PHÁT HIỆN LẠI VỀ VIỆT NHÂN CA (越人歌) DUY GIÁP LỆNH CỦA VIỆT VƯƠNG CÂU TIỄN NGUỒN GỐC CHỮ NÔM CHỮ NÔM CỔ XƯA VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆT Hoàng-Viêm là Hoẳng Và Chim Trong Trống Đồng