ALOK KUMAR SATPUTE

 • Name : Alok Kumar Salute
 • Date of birth : 26 November 1969
 • Place : 832 Housing Board Colony Daddy, Raipur CG India
 • Alok Kumar Satpute has been writing short fictional writing for the last many years.
 • His area of fiction evokes a flow of thoughts in the minds of the readers.
 • His interest in fiction is basically micro stories - short-short stories that aptly hits the target he focuses on.
 • His published works in Hindi include Apne Apne Talibaan, Baital Phir Daal Par, Mohra, Devdasi and Bachcha Log Tali Bajayega from reputed publishing houses. His fictional work Apne Apne Talibaan has also been published several other languages like Urdu and Marathi.
 • His tales have been published in different newspapers, magazines of SAARC countries especially in India, Pakistan, Nepal and Bangladesh.

 • Họ và Tên: Alok Kumar Satpute
 • Ngày sinh: 26 tháng 11 năm 1969
 • Hiện thường trú tại 832 Housing Board Colony Daddy, Raipur CG India
 • Alok Kumar Satpute đã viết truyện ngắn hư cấu trong nhiều năm qua.
 • Lĩnh vực tiểu thuyết của ông gợi lên một luồng suy nghĩ trong tâm trí người đọc.
 • Mối quan tâm đối với tiểu thuyết về cơ bản là những câu chuyện nho nhỏ - những câu chuyện ngắn ngắn nhắm mục tiêu mà ông ấy muốn tập trung vào.
 • Các tác phẩm đã xuất bản của ông bằng tiếng Hindi (Ấn Độ) bao gồm Apne Apne Talibaan, Baital Phir Daal Par, Mohra, Devdasi và Bachcha Log Tali Bajayega từ các nhà xuất bản danh tiếng. Tác phẩm hư cấu của ông Apne Apne Talibaan cũng đã được xuất bản một số ngôn ngữ khác như Urdu và Marathi.
 • Những câu chuyện của ông đã được đăng trên các tờ báo, tạp chí khác nhau của các nước SAARC, đặc biệt là ở Ấn Độ, Pakistan, Nepal và Bangladesh.
 • ARTICLES BY ALOK KUMAR SATPUTE IN VIETVANMOI.FR

  NOUVELLES - ROMAN - NOUVELLES

 • JIHAD
 • 12 HISTOIRES