Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

LƯỚI MÙ
{ gởi đoàn minh đạo }


rồi mai gác lưới mình về
trả lại địa quyển oan mê cho đời
trả muộn tình đến im hơi
trả đêm nến tắt bóng cười thâm u
kinh thơ vọng niệm ao tù
hình vong trả hết thiên thu áo người
câu. và chữ. và khăn, lười
tàn dư hương vẫy cuối trời lâm ly

9 Janvier,2022VVM.11.1.2022