Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
LẠNH KHÁI

tới uà.         lạnh
của mai sau
hôm nay nghe lụa
nát nhàu hương phi
ngồi thuyên. vĩnh cửu trầm thì
tìm nghe nức nở
trường thi bội hành
con đường ở phía thong manh
cây lên thắp nắng
rụng xanh cuống trời
xin lời vâng, tạ tình           người
cùng đi hết một cuộc chơi thần kỳ
đợi bóng chiều. sạch
như ly
lau mình.
nợ
trả
cho tỳ      vết
hôn

12 tháng tư mười ba