Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

TÍN ĐỒ HỌA

Tuyên giáo tôi
Tín điều em
Sao ta què quặt tin điềm chia xa
Em mặc chi cũng lụa là
Cũng thao, đũi, gấm màu da trắng ngần
Em khoác kín xa
Thiệt gần
Như khi buông thả phù vân đóa tình
Tuyên xưng tôi
Chủ thuyết mình
Yêu
Thì lạc bến u minh triệu lần
Như đất đá
Mãi lần khân
Xin đóng son triện xuống phần mỏi mê
Em tin đi
Bố cục
Về
Lên tranh mải miết huyền khê lục bình
Mình yêu sâu như đinh ninh

30.3.24VVM.18.5.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .