VŨ DUY DÂN

  • Tên thật là Vũ Duy Dân
  • Sinh năm 1943
  • Hiên sống và viết tại Sài Gòn  • ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI