<

 • Tên thật Nguyễn Văn Trung.
 • Giáo sư đại học Sài Gòn.
 • Sinh năm 1930, tại Hà Nam Bắc Việt.
 • Từ năm 1950 đến năm 1955 du học tại Pháp và Bỉ, ngành Triết học.
 • Từ năm 1955 đến năm 1975 dạy đại học tại Sài Gòn và sinh hoạt văn hóa ngoài đại học.
 • Từ tháng 4-1975 đến 1994 sống tại Sài Gòn.
 • Chủ trương các tạp chí tại Sài Gòn : Đại Học, Đất Nước, Hành Trình
 • Từ 1994 đến hiện nay sống tại thành phố Montréal Canada.
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Luận Lý Học
 • Đạo đức Học
 • Luận Triết Học
 • Phương Pháp Làm Luận Triết Học (chương trinh đệ I)
 • Biện Pháp Giải Thoát Trong Phật Giáo (1958)
 • Nhận định (6 tập)
 • Chủ Nghĩa Thực Dân Pháp ở Việt Nam: Thực Chất Và Huyền Thoại (1963)
 • Chữ Vần Quốc Ngữ Thời đầu Pháp Thuộc
 • Chủ đích Nam Phong: Trường Hợp Phạm Quỳnh
 • Vụ án Truyện Kiều
 • Lược Khảo Văn Học tập I, II, III, (từ 1963-1968)
 • Nhà Văn Người Là Ai, Với Ai, (1965)
 • Văn Chương Và Chính Trị
 • Triết Học Tổng Quát
 • Đưa Vào Triết Học
 • Ca Tụng Thân Xác (1967)
 • Ngôn Ngữ Và Thân Xác (1968)
 • Hành Trình Trí Thức Của Karl Marx (1966)
 • Góp Phần Phê Phán Giáo Dục đại Học
 • Danh Từ Triết Học ( cùng với Cao Văn Luận,Đào Văn Tập,Trần Văn Tuyên và Linh mục Xuân)
 • Người Công Giáo Trước Thời đại (viết chung)
 • Lương Tâm Công Công Và Công Bằng Xã Hội (viết chung)
 • Câu đố Việt Nam
 • Trương Vĩnh Ký Nhà Văn Hóa
 • Bút Ký (đăng hàng tuần trên các báo Tin Sáng, Dân Chủ Mới, Hoà Bình vv....tứ 1970-1975)
 • ................................. • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  LỤC CHÂU HỌC - MỘT MẢNG VĂN HỌC BỊ BỎ QUÊN, BỎ QUA - Chương Mở Đầu LỤC CHÂU HỌC - NHO HỌC Ở VÙNG ĐẤT MỚI - Chưong 1 LỤC CHÂU HỌC - LỊCH SỬ VIỆT NAM NHÌN TỪ MIỀN NAM - Chưong 3 LỤC CHÂU HỌC - Chưong 4 - Lục Châu Học - Buổi Sơ Khởi đạo Thiên Chúa ở miền Nam LỤC CHÂU HỌC - Chưong 5 - Lục Châu Học - Cao Đài: Đạo ở vùng đất mới LỤC CHÂU HỌC - Chưong 6 - Lục Châu Học - MIỀN BẮC DƯỚI MẮT MỘT NGƯỜI MIỀN NAM LỤC CHÂU HỌC - Chưong 7 - Lục Châu Học - BÁO CHÍ VĂN XUÔI VÀ LÝ LUẬN LỤC CHÂU HỌC - Chưong 8 - Lục Châu Học - MỘT VÀI QUY LUẬT VỀ SINH HOẠT VĂN HÓA Ở VÙNG ĐẤT MỚI LỤC CHÂU HỌC - Chưong 9 - Lục Châu Học - CHÍNH SÁCH VĂN HÓA CỦA NGƯỜI PHÁP VÀ ẢNH HƯỞNG VĂN HÓA PHÁP Ở MIỀN NAM THỜI KỲ ĐẦU THUỘC ĐỊA LỤC CHÂU HỌC - Chưong 10 - Lục Châu Học - NHỮNG TIỀN ĐỀ VỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TIỂU SỬ TÁC GIẢ VÀ ĐỜI SỐNG VIẾT VĂN, VIẾT BÁO, TÌNH HÌNH ẤN LOÁT - PHÁT HÀNH