Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      NGỘ

Ta như chiến mã già
Đã qua bao dặm khổ
Ngang dọc thảo nguyên xa
Nhớ một thời tung vó

Đã qua bao dốc khó
Đạp bão lửa chiến chinh
Vượt sình lầy châu thổ
Qua trận địa quân hành

Vẫn giữ lòng trung liệt
Hào khí của riêng mình
Soi bóng chiều nửa mặt
Mặc sức tàn điêu linh

Thời gian không ngừng thở
Chí lớn vẫn chưa về
Thảo nguyên xa có nhớ
Chiến mã trong cơn mê

Nửa đời qua đã mất
Chỉ còn nguyên tấm lòng
Tạ ơn trời và đất
Dù vẫn còn lưu vong

Ta như chiến mã già
Huyết trào vong quốc hận
Nay như người hành giả
Sắc không một mộ phần.VVM.72.12.2021