Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

   
G Ợ I   T Ì N H

Sâu, nằm. cấu tứ hoang mang (*)
ngọc ung se kết nên ràn rụa
tim
vương tơ sợi máu im lìm
đến thác đến thác
nợ, chìm
hân hoan
kiếp mai
gợi chút tình tàn
cuộn. đo vóc vạc
tầm tang
xứ đời
như hương như hoa tẩm
lời
như mật như nguyện
như trời
rót
thơm.

13 . 07 . 03
(*) Quách Tấn – “Tình hoang mang gợi tứ hoang mang”

G Ọ I

Chim từ quy!
chim từ quy! (*)
chờ nhau
gọi tiếng xanh rì núi sông
hỏi sao
trời rạng chưa hồng
mà bay giác độ bềnh bồng 
khúc nôi
vào đau em
chỗ tôi ngồi
hiển linh từng đợt sóng bồi thâm xuyên

tùy cư ước lệ ba miền
ở nơi đâu chẳng trận tiền máu xương
gọi cầm
ới, chút thu sương
để cơn vàng hạ tỏ tường
dây mê
tôi-xa-em-nơi-đâu-về
từ quy buổi ấy
còn bê bết
tình.

14.07.03
(*) nhân đọc bài Ðặng Tiến viết về Nguyễn Ðình Thi (Văn số tháng sáu&bảy 2003) có nhắc đến Chim Từ Quy :
“.....chim từ quy gọi nhau từng đôi, một con ở đầu núi này, một con ở đầu núi khác, suốt đêm đôi chim tìm gọi nhau cho đến sáng .....” (Nguyễn đình Thi)
“.....Ðôi chim từ quy là biểu tượng cho tình yêu xa cách.....” (Ðặng Tiến)VVM.09.7.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .