Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
        
    
TÂM-TÌNH HẬU-DUỆ

Quý Ông là những người yêu nước,
Đánh đuồi xâm-lăng, giữ cõi bờ;
Nối tiếp lớp sau theo lớp trước,
Quyết liều thân sống chống nguy-cơ.

Quân-nhân bảo-quốc nơi tiền-tuyến,
Chính-khách an-dân ở hậu-phương:
Cứ thế song-hành mà mạnh tiến
Thì đà đại-phúc cho Quê Hương...

Nhưng vừa tạm ổn nền cương-kỷ,
Những tưởng chung lưng dựng lại đời,
“Chí-sĩ” vội thành nhà “chí bĩ”:
Độc-tài gây họa -- Việt Nam ơi!

Độc-quyền độc-đảng gia-đình-trị,
Chuyên-chính lên ngôi chẹt chính-quyền:
Dòng họ Ngô-Đình xây đế-vị
Đạp chà Dân-Chủ, triệt Đa-Nguyên!

Nhân-tài, nhân-sĩ đều kình chống!
Đồng-chí, đồng-tâm cũng lánh xa!
Ngay chính thân-nhân còn tẩy tống!
Dân-tình phẫn-hận dấy phong-ba.

Bao phen, đâu phải lần duy-nhất:
Đối-kháng từ trong, dân lẫn quân,
Khuyến-cáo từ ngoài -- đều bất-chấp!
Xa-Tăng nhập cốt hóa si sân.

Ai đời lãnh-tụ xưng minh chánh
Mà truất Quyền Dân, tước Tự-Do,
Chỉ tự suy-tôn, mình chí thánh:
Treo cờ Tôn-Giáo cũng không cho! 

Quý Ông không thể yên tay súng
Trước cảnh đồng-bào sống khổ đau:
Quân-Đội ra tay là việc đúng
Trong tình Cá Nước bọc đùm nhau.

Còn gì quyết-liệt hơn Dân-Ý:
Toàn-quốc vùng lên cả biển người
Nồng-nhiệt reo mừng qua vận bí
Là phần thưởng đó, Quý Ông ơi!

Tiếc thay, các vị cầm tay lái
Chính-trị mê-cung, lạc sở-trường!
Đánh giặc: tay không, sao đánh lại?
Đồng-Minh bỏ chạy -- đấy, tai-ương!

Tháng Tư, nhớ lại ngày mất nước,
Tất cả không ai chẳng tủi sầu;
Nhưng bảo chuyện sau do chuyện trước
Là lời chạy tội -- thiếu suy sâu!

Gặp phường ác-độc gây tai ách
Thì việc đầu tiên là diệt trừ,
Không lẽ cúi đầu cam bức sách?
Phù-nguy truyền-thống dẹp đi ư?

Ngày xưa, “Cách Mạng Mùa Thu” ấy,
Đâu biết về sau cộng-sản lên?
Trí-thức gặp thời không nắm lấy,
Mặc cho Pháp+Nhật trị triền-miên?

Bây giờ mất nước, đau liêm sỉ,
Trách-nhiệm “thất-phu” cũng nhận rồi!
Nhưng bọn tàn dư và cộng-phỉ
Muốn dìm hùng-chí Quý Ông thôi!

Bây giờ, và cả ngàn sau nữa
Lịch-sử còn ghi công Quý Ông
Trong suốt mười hai năm* máu lửa
Vẫn còn giữ vững được Non Sông.

Nếu không, kẻ phản đà hòa-giải
Hòa-hợp dâng không Đất Nước mình
Cho lũ xâm-lăng gieo khổ-hải
Mười hai năm trước, bấy điêu-linh.

Bây giờ chúng cháu noi gương sáng
Bất-khuất kiên-cường của Quý Ông:
Dù phía Quốc-Gia không-cộng-sản,
Độc-tài là chẳng đội trời chung!

Cùng nhau, nước mất, ta giành lại!
Nếu tội, là chung tội mọi người!
Nhưng, ấy mười hai năm* trọng đại
Là niềm hãnh-diện -- Quý Ông ơi!  

(trong "Miền Đất Hứa")
*1963(Diệm bắt tay VC)--1975(VNCH sụp đổ)=12 năm
 

VVM.21.6.2024.