Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

THẤY TÔI THẤY NGƯỜI
            .........{ say you say me
                         say all together....}*
 


Thốt nên tôi
                 thốt nên lời
không. tôi lặng lẽ tự đời tôi
                 xưa
Một tính cách
                       một đò đưa
                 ôm tôi con nước
                 mới vừa ru ai
Người-đã-xa-một-giấc-dài
                  thức tôi lạnh cảm
                               giữa vai ấm nồng
Thấy tôi chìm thấy tôi không
người về đi một bến hồng hoang sơ

*Lionel Richie
5 mars 2023VVM.11.3.2023