Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


HOÀI NIỆM
 
  Tặng một người xa


Trăng khuya giờ cũng đã già
em còn một bóng nguyệt tà tịch dương 
người đi ngàn dặm mười phương 
chí tang bồng thỏa trăm đường hay chăng 
hay còn đâu đó áo khăn
công danh ràng buộc trắng tay chưa tường
chờ người muôn nẻo mù sương
đêm đêm vẳng tiếng canh trường thương caVVM.02.3.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com