Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      

THẤY TRĂNG

Thấy trăng trên tháp nhà thờ
Thấy Mẹ đứng đó bên bờ nhân gian
Tôi nay gõ cửa thiên đàng
Gặp Người Áo Trắng hỏi han đôi lời
Cùng nhau chung bước đôi nơi
Tôi nghe tiếng nói của thời đâu đây
Thế gian là chốn đọa đày
Nhân sinh khốn khổ ai bày ra chơi!
Chiến tranh ngục tối con người
Trăm cay nghìn đắng một đời tay không
Lại còn lắm kẻ lạnh lùng
Lương tâm đem bán bạn cùng quỷ ma
Nhân gian khốn khổ thế a?

  (Ngày 20.10.2022)VVM.02.3.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com