Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


NỤ DUYÊN
 
Viết tặng Bảy bạn thời tiểu học và Trung học .


môi và má lúm đồng tiền
từ trong tiền kiếp mà duyên đời này
vết tròn như đọt ngón tay
lăn qua thế kỷ thu này vẫn duyên
qua sông khoe vốn đồng tiền
đường xa bến đợi thuyền quyên trong lành

xưa ta nào biết em - anh
nụ duyên cấm địa chỉ dành cho thơ
cười lên nắng dậy hững hờ
răng theo mây trắng về chờ hát ca
bạn ta cười trũng sơn hà
chồng con góp nhặt phù sa đắp bồi

mai về xin nụ cười thôi
vô nam buồn quá lấy CƯỜI ra xem
 
SG 06.10.2021VVM.06.2.2022

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com