Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
LƯỠI GƯƠM VIỆT

Thép Văn Lang lò Viêm hồng nung đúc.
Búa Lô Truy rèn giữa bể dâu từng.
Góp ba núi, năm sông dày tẩm dục.
Sấm sét nhoàng chớp nhoáng giữa gươm cung.


Thuở Vạn Kiếp tiên trao khét oanh liệt,
Ngày Lục Niên đã hiện thét quang vinh,
Rửa lấy máu gột màu bằng xương thịt,
Chém muông Hồ, thú Hán nức uy linh.


Như Bình Trọng nhơn nhơn giữ một mực.
Tựa Lê Lai ngặt ngặt xung chín lần,
Rửa lấy khí gọt mài bằng trung trực,
Sờn gai người, chém đảo sóng ba quân.


Ví binh phù ngư long bay xào xạc.
Bằng phiến minh tuyết lửa thổi chập chành
Rửa ấy óc gọt mài bằng sáng tác,
Nổi phong trần cuốn quét khắp đan thanh.


Thép Văn Lang toàn tinh thần tái luyện,
Thép Văn Lang sắc lên nhường bay biến,
Lưỡi gươm Việt lại là gươm Duy Dân
Thế hệ mới mở văn minh hùng kiện.

Lưỡi gươm Việt Vương đấu gồm Thánh Chiến.
Lưỡi bảo kiếm, kiếm khí và tuệ kiếm.
Quy Long trận vung lên áp cổ kim,
Vào hình sắc ra không huyền ảo biến


Hỡi con nhà Lạc Âu nước Trăm Việt,
Hãy đúng dậy vung gươm khoa nửa triệt.
Nổi mây mù sấm sét gió mưa ran,
Cả vũ trụ hét lên ca kỳ tuyệt.


Quy Long trận,

Kỳ tuyệt ca.

Lý tường Việt chan chan ánh sáng loà,
Lưỡi gươm Việt phơi phơi hồn ông cha.
Tráng sĩ Việt đường đường chí đạp ba.

Kỳ tuyệt ca,

Quy Long trận.

Ðứng núi Tu Di, cắm giuồng Nam Bắc.
Chém sắt Côn Ngô, thu đồ Hà Lạc,
Cắt búi Kim Chiêm, bắt tiêm y thát.
Cùng một lưỡi gươm vẫy nên Vạn Thắng,

Cũng một lưỡi gươm trỏ đến Thái Bình,
Muôn muôn năm còn mãi mãi chân hình,

Vóc tình thân thiết diện, quỷ thần kinh.

4823 tuổi Việt ( 1944 )