THIÊN DI

  • Tên thường gọi: Thiên Di
  • Tên khai sanh: Nguyễn Thị Hồng Thái.
  • Nguyên quán: Quảng Bình
  • Trú quán: Sài Gòn
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN

  • Giấc mơ bốn mùa- Nhà xuất bản hội nhà văn.
  • Hát cho tàn phai- Nhà xuất bản hội nhà văn.


  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRONG VIỆT VĂN MỚI